ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Increased Serum C-Reactive Protein levels in normal weight women with Polycystic Ovary Syndrome.

Makedos A, Booth A, Arnaoutoglou C, Kalogiannidis I, Makedos G,

Panidis D.

North of England Obstetrical and Gynaecological Society Presidential

Meeting, Preston, UK, 24 November 2006.

2. Pregnancy and delivery on 12 women after renal transplantation: a 15 years experience.

Stergioudas I, Traianou A, Traianos A, Makedos A, Vergoulas G,

Kalogiannidis I, Makedos G.

3rd World Congress on ``Quality in clinical practice``. Maximizing

Quality of Life in the Third Millenium, Thessaloniky, Greece, 28

September - 1 October 2006.

3. Conception and delivery after liver transplantation: a 2 case report.

Traianos A, Stergioudas I, Prapas N, Makedos A, Imvrios G, Traianos

V,Makedos G.

3rd World Congress on ``Quality in clinical practice``. Maximizing

Quality of Life in the Third Millenium, Thessaloniky, Greece, 28

September - 1 October 2006.

4. Twins after kidney transplantation: conception and cesarean delivery.

Stergioudas I, Traianos A, Miserlis G, Karamintzas D, Traianou A,

Makedos A, Prapas N, Makedos G.

3rd World Congress on ``Quality in clinical practice``. Maximizing

Quality of Life in the Third Millenium, Thessaloniky, Greece, 28

September - 1 October 2006.

5. Clinipathological study of Bcl-2 immunohistochemical expression in endometrioid adenocarcinoma.

Bobos M, Kalogiannidis I, Papanikolaou A, Makedos A, Makedos G,

Nenopoulou E.

2ND Inter-congress of the European Society of Pathology, Ioannina,

Greece, 24-27 May 2006.

6. Changes of serum C-reactive protein (CRP) and homocysteine levels in women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) during hormonal therapy.

Makedos A, Panidis D, Papanikolaou A, Hitoglou A, Kalogiannidis I,

Asteriadis C, Makedos G.

23rd Annual meeting of ESHRE, Lyon, France, 1-4 July 2007.

7. The Effect of Raised Maternal BMI on Pregnancy and Labour Outcome: A Two Years Retrospective Study.

Arnaoutoglou C, Makedos A, Ononeze B.

The British International Congress of Obstetrics and Gynaecology,

London,UK, 4-6 July 2007.

8. HER-2 new expression and survival data in patients with

endometrial cancer. (poster)

Kalogiannidis I, Bobos M, Papanikolaou A, Makedos A, Nenopoulou E,

Makedos G.

15t h International Meeting of the European Society of Gynaecological

Oncology (ESGO), Berlin, Germany, 28 October- 1 November 2007.

9. PTEN expression and survival in patients with endometrial cancer.

Kalogiannidis I, Bobos M, Papanikolaou A, Makedos A, Nenopoulou E.

1st Hellenic- Jordanian Congress of Pathology, Heraklion, Greece, 29-

30 April 2007.

10. The role of pentothal for anesthesia during oocyte retrieval is associated with decreased pregnancy rates as compared to propofol: a randomized controlled trial.

E. Goutziomitrou, E.M. Kolybianakis, C.A. Venetis, S. Masouridou, A. Makedos, G. Grimbizis, A. Parlapani, K. Chatzimeletiou, A. Mitsoli, T.B. Tarlatzi, B.C. Tarlatzis.

27th Annual Meeting of ESHRE, Stockholm, Sweeden, 3 July-6 July, 2011.

11. Low oxygen embryos culture is associated with improved day 3 embryo quality: a prospective randomized controlled trial.

A. Mitsoli, E.M. Kolibianakis, K. Loutradi, C.A. Venetis, S. Triantafilidis, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, H. Bili, G. Pados, A. Tzamtzoglou, B.C. Tarlatzis.

27th Annual Meeting of ESHRE, Stockholm, Sweeden, 3 July-6 July, 2011.

12. Symtomatic subserous multicystic uterus: case presentation.

Pados G, Makedos A, Diamanti K, Ntinou Z, Misiaka D, Tarlatzis B.

20th Annual Congress of ESGE, London 21-24 September 2011.

13. Random involvement of gynecologists in the diagnosis of peritoneal tuberculosis.

Anastasios Makedos, Eudokia Mandala, Georgios Ilonidis, Georgios Makedos

RCOG 9th International Scientific Meeting, Athens, Greece, 28-30 September 2011.

14. Does extending the time interval between triggering final oocyte maturation and oocyte retrieval from 36 to 38 hours affect IVF outcome?: A randomized controlled trial

Anastasios Makedos, S. Triantafillidis, E. M. Kolibianakis, C. A. Venetis, S. Masouridou, L. Zepiridis, H. Bili, G. Grimbizis, G., Pados, A. Mitsoli, S. Iliaskou, Basilios C. Tarlatzis

RCOG 9th International Scientific Meeting, Athens, Greece, 28-30 September 2011.

15. Borderline tumors of the ovary: key hole surgery offers the key for their in time. 

G. Pados, S. Masouridou*, D. Tsolakidis, A. Makedos, T. Zarampoukas,

B. Tarlatzis.

21st  Annual Congress of ESGE, Paris 11-14 September 2012.

16. Uterine manifestations of Bourneville’s disease: case report and video presentation.

G. Pados, A. Makedos, D. Tsolakidis, K. Almaloglou, B. Tarlatzis.

21st  Annual Congress of ESGE, Paris 11-14 September 2012.

17. Short-term effects of tibolone on risk markers for metabolic syndrome in healthy postmenopausal women.

A. Traianos, D. Vavilis, N. Prapas, A. Karkanaki, A. Makedos, B. Tarlatzis.

18. LAPAROSCOPIC REMOVAL OF MISSING SURGICAL SWAB SIX MONTHS AFTER LAPAROTOMY 

Makedos Anastasios,  Pados George, Dimitrios Tsolakidis, Almaloglou Konstantinos, Tarlatzis Basil.

22nd ESGE Annual Meeting, Berlin 16-19 October 2013.

19. HISTOPATHOLOGIC EVALUATION OF SMOOTH MUSCLE TUMORS REMOVED LAPAROSCOPICALLY: OUR EXPERIENCE IN 10 YEARS.

Makedos Anastasios, Pados George, Almaloglou Konstantinos, Zaramboukas Thomas, Diamanti Konstantina, Ntinou Zaharoula, Konstadinidis Themistoklis, Tarlatzis Basil.

22nd ESGE Annual Meeting, Berlin 16-19 October 2013.

20. THE OBSTETRIC OUTCOME OF PATIENTS WITH UNICORNUATE UTERUS AND NON-COMMUNICATING RUDIMENTARY HORN (ESHRE/ESGE CLASS U4) REMOVED LAPAROSCOPICALLY: A CASE SERIES.

G. Pados, E. Koltsida, D. Tsolakidis, A. Makedos, B. Tarlatzis.

ESGE 23rd Annual Congress, 24th-27th September 2014, Brussels, Belgium.

21. EARLY REMOVAL BY LAPAROSCOPY OF MISSING FOREIGN BODIES FROM PREVIOUS OPERATIONS IS THE KEY FOR SUCCESSFUL OUTCOME.

G. Pados, A. Makedos, D. Tsolakidis, E. Koltsida, B. Tarlatzis.

ESGE 23rd Annual Congress, 24th-27th September 2014, Brussels, Belgium.

22. Does extending the time interval between human chorionic gonadotrophin administration and oocyte pick-up by two hours affectoocyte retrieval rate? – a randomized clinical trial

J.K. Bosdou, E.M. Kolibianakis, C.A. Venetis, A. Makedos, T.B. Tarlatzi, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, B.C. Tarlatzis.

30th Annual Meeting of ESHRE, Munich, Germany, 29 June – 2 July 2014.

23. Transdermal testosterone pre-treatment in poor responders undergoing ICSI: a randomized clinical trial

J. K. Bosdou1, E. M. Kolibianakis1, C. A. Venetis2, K. Dafopoulos3, L.

Zepiridis1, K. Chatzimeletiou1, A. Makedos1, G. Anifandis3, C. I. Messini3, A. Daniilidis1, A. Mitsoli1, D. Savvaidou1, I. E. Messinis3, B. C. Tarlatzis1

31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon,Portugal, 14-17 June 2015.

24. The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte

maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial

G. T. Lainas1, J. K. Bosdou1, C. A. Venetis2, I. A. Sfontouris3, K. Chatzimeletiou1, L. Zepiridis1, A. Makedos1, A. Daniilidis1, A. Mitsoli1, D. Savvaidou1, T. G. Lainas3, B. C. Tarlatzis1, E. M. Kolibianakis1

31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon,Portugal, 14-17 June 2015.

25. Blind Secondary Uterine Cavity with Functional Endometrium: an Unclassified Case (U6 C0 V0).

A. Makedos, G. Pados, S. Masouridou, B. Tarlatzis

ESGE 24th Annual Congress, Budapest, Hungary, 7-10 October 2015.

26.  GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles.

T. Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas,

B. Tarlatzis, E. Kolibianakis

32 Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3 July-6 July 2016.

27. Laparoscopic management of an eight centimetre fibroid of the round ligament mimicking pelvic mass of unknown origin.

Anastasios Makedos, George Pados

ESGE 25th Annual Congress, 2-5th October 2016, Brussels.

28. Androgen receptor (AR) Mrna expression is positively associated with live birth in women undergoing in-vitro fertilization independently of the type of ovarian response.

C Vaitsopoulou, E Kolybianakis, E Neofytou, A. Makedos, M Malandri, A Kalpatsanidis, J Bosdou, D Sabbaidou, K Chatzimeletiou, A Lambropoulos, G Grimbizis, B Tarlatzis

ESHRE 24thAnnual Meeting, 1-4 July 2018, Barcelona, Spain.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Η επίδραση της τορεμιφένης στην ποιότητα του σπέρματος ανδρών με ιδιοπαθή υπογονιμότητα.

Πανίδης Δ, Κούρτης Α, Κατσίκης Η, Μακέδος Α, Αστεριάδης Χ,

Παπαθανασίου Κ.

9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη,

29 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003.

2. Μορφολογία, κινητικότητα και αριθμός σπερματοζωαρίων στο γόνιμο και στο υπογόνιμο σπέρμα.

Πανίδης Δ, Κούρτης Α, Μακέδος Α, Αστεριάδης Χ, Κατσίκης Η,

Παπαθανασίου Κ.

9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη,

29 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003.

3. Επίδραση κρεατινικής φωσφοκινάσης στον ορό γυναικών με έκτοπη εγκυμοσύνη.

Κατσίκης Η, Κούρτης Α, Ζουρνατζή Β, Μακέδος Α, Ρούσσος Δ, Πανίδης Δ.

9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη,

29 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003.

4. Προγνωστική σημασία της υπερηχογραφικής εξέτασης του ουροποιητικού συστήματος του εμβρύου.

Καρκανάκη Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Τραϊανός Β, Μακέδος Α.

3Ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσσαλονίκη, 10-

13 Απριλίου 2005.

5. Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών.

Καρκανάκη Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Τραϊανός Β, Μακέδος Α.

3Ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσσαλονίκη, 10-

13 Απριλίου 2005.

6. C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στον ορό γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών και φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος.

Μακέδος Α, Αστεριάδης Χ, Κούρτη Κ, Καρκανάκη Α.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

7. Κύηση και τοκετός μετά από μεταμόσχευση ήπατος.

Πράπας Ν, Ίμβριος Γ, Στεργιούδας Ι, Μακέδος Α, Αναγνωστάρα Ε,

Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

Παρουσιάστηκε η κύηση και ο τοκετός μιας πρωτοτόκου γυναίκας 31

ετών η οποία είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος προ τριετίας.

8. Συγκριτική μελέτη των αγωνιστών και των ανταγωνιστών

της GnRH στην αποτελεσματικότητα της διέγερσης των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και στην επιτυχία εγκυμοσύνης σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε IVF.

Δρίζης Ε, Πανίδης Δ, Πράπας Ν, Ζουρνατζή Β, Παναγιωτίδης Ι,

Μακέδος Α, Κατσίκης Η, Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

9. Περίπτωση ενδομήτριας διάγνωσης ασκίτη κατά την 33η

εβδομάδα της κυήσεως λόγω κυστικής ίνωσης.

Καραμήντζας Δ, Τραϊανός Α, Τσάμπουρα Ζ, Μακέδος Α, Στεργιούδας Ι,

Καλογιαννίδης Ι, Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

10. Έκβαση ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου μη

ενδομητριοειδούς τύπου.

Καλογιαννίδης Ι, Παπανικολάου Α, Μακέδος Α, Βατοπούλου Α,

Γκουτζιούλης Μ, Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

11. Πρόγνωση ασθενών χαμηλού κινδύνου για λεμφαδενικές

μεταστάσεις (low-risk) με αδενοκαρκίνωμα ενδομητρίου

ενδομητριοειδούς τύπου.

Καλογιαννίδης Ι, Παπανικολάου Α, Μακέδος Α, Βατοπούλου Α, Πράπας

Ν, Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

12. Ανεύρεση καρκίνου ωοθηκών “εκ διαυγών κυττάρων” σε έδαφος πολυμυοσίτιδας.

Καλογιαννίδης Ι, Μάγκου Ε, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Τραϊανού Α,

Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

13. Η σ υ μ β ο λ ή  τ ο υ Τε σ τ Παπα ν ι κο λ ά ο υ κα ι τ η ς

κολποσκόπησης στη διάγνωση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου της μήτρας.

Βαρελάς Φ, Μάγκου Ε, Παπανικολάου Α, Βαϊνας Α, Μακέδος Α,

Σκεντέρη Α, Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

14. Συγκριτική μελέτη: Συμβατικής κυτταρολογίας,

κυτταρολογίας υγρής φάσης και κολποσκόπησης, με το

αποτέλεσμα κατευθυνόμενης τραχηλικής ιστοληψίας.

Ωρολογά Α, Βαρελάς Φ, Ζάχου Κ, Τζάρτζα Ε, Μακέδος Α, Μπόνη Κ,

Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

15. Κύηση και τοκετός μετά από επαναμεταμόσχευση νεφρού.

Στεργιούδας Ι, Τραϊανός Α, Μακέδος Α, Πράπας Ν, Βέργουλας Γ,

Μακέδος Γ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

16. Ορμονικά και υπερηχογραφικά ευρήματα σε γυναίκες με

ένα από τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών.

Πανίδης Δ, Κατσίκης Η, Γεωργόπουλος Ν, Μαυροματίδης Γ, Μακέδος

Α, Ρούσσος Δ.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28

Μαΐου 2006.

17. Υπέρηχο-υδρο-υστερογραφία στην καθημερινή γυναικολογική εξέταση.

Βενέτης Χ, Καραμούτη Μ, Μακέδος Α, Πλακόπουλος Α, Κουτσογιάννης

Δ, Αργυροπούλου Α, Γεωργαδάκης Γ.

1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία,

Αθήνα, 24-26 Φεβρουαρίου 2006.

18. Καρκίνος και εγκυμοσύνη.

Στεργιούδας Ι, Παπανικολάου Α, Τραϊανός Α, Μακέδος Α, Τζαφέτας Ι.

Συνέδριο της Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. με

θέμα: “Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της

Ανθρώπινης Αναπαραγωγής- Αναπαραγωγή και καρκίνος”,

Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2007.

19. Συγκριτική μελέτη επιπέδων Ομοκυστεΐνης, Βιταμίνης Β12 και φολικού οξέος σε παιδιά με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος.

Μακέδου Κ, Παπαγεωργίου Γ, Κούρτης Α, Μακέδος Α, Μπουφίδου Α,

Χίτογλου Α.

22Ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου

2007.

20. Συγκριτική μελέτη σικυουλκίας-εμβρυουλκίας: μητρική και νεογνική νοσηρότητα (αναδρομή 7/ετίας).

Καλογιαννίδης Ι, Μασούρα Σ, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Γκουτζιούλης Μ,

Ψικάκος Γ, Τραϊανός Α, Μακέδος Γ.

4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 13-

16 Μαϊου 2007.

21. Περιγεννητική νοσηρότητα και επιπλοκές κατά την κύηση και τον τοκετό σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών.

Μασούρα Σ, Καλογιαννίδης Γ, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Γκουτζιούλης Μ,

Κυριακίδης Θ, Κούρτης Α, Μακέδος Γ.

4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 13-

16 Μαϊου 2007.

22. Μακροσωμικά νεογνά: τρόπος αποπεράτωσης τοκετού και περιγεννητική νοσηρότητα.

Μασούρα Σ, Κούρτης Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Μακέδος Α,

Θεοδοσιάδου Α, Τραϊανός Α, Μακέδος Γ.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής,

Βόλος 16-18 Μαΐου 2008.

23. Επιπλοκές κατά τον τοκετό και περιγεννητική νοσηρότητα νεογνών σε ανήλικες πρωτοτόκες.

Καλογιαννίδης Ι, Μασούρα Σ, Πράπας Ν, Δαγκλής Θ, Μακέδος Α,

Σίμου Α, Γκουτζιούλης Μ, Μακέδος Γ.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής,

Βόλος 16-18 Μαΐου 2008.

24. Τοκετός και περιγεννητική νοσηρότητα σε αλλοδαπές και ημεδαπές γυναίκες.

Δαγκλής Θ, Καλογιαννίδης Ι, Μασούρα Σ, Μακέδος Α, Πράπας Ν,

Μακέδος Γ.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής,

Βόλος 16-18 Μαΐου 2008.

25. Τροφοβλαστική νόσος της κύησης: αναδρομή 10ετίας.

Κουκουλομάτη Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Τραϊανος Α,

Γκουτζιούλης Μ, Μακέδος Γ.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής,

Βόλος 16-18 Μαΐου 2008.

26. Έλεγχος μετά τον τοκετό για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης.

Κούρτης Α, Μασούρα Σ, Καλογιαννίδης Ι, Θεοδοσιάδου Αικ, Μακέδος

Α, Πράπας Ν, Τραϊανός Β, Μακέδος Γ.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής,

Βόλος 16-18 Μαΐου 2008.

27 . Συγκριτική μελέτη περιγεννητικής νοσηρότητας μεταξύ

ελληνίδων και αλβανίδων γυναικών- αναδρομή τετραετίας.

Θ. Δαγκλής, Ι. Καλογιαννίδης, Σ. Μασούρα, Ν. Πράπας, Α. Τραϊανός,

Α. Μακέδος, Μ. Γκουτζιούλης, Γ. Μακέδος

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

28. Περιγεννητική νοσηρότητα μονήρων κυήσεων>41 εβδομάδων.

Ι. Καλογιαννίδης, Θ. Δαγκλής, Σ. Μασούρα, Ν. Πράπας, Α. Μακέδος,

Α. Τραϊανός, Α. Κούρτης, Γ. Μακέδος

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

29 . Η συχνότητα της ισχιακής προβολής στην προηγηθείσα

καισαρική τομή σε τελειόμηνες μονήρεις κυήσεις.

Ι. Καλογιαννίδης, Ν. Μασουρίδου, Α. Μακέδος, Θ. Δαγκλής, Ν.

Πράπας, Α, Τραϊανός, Α, Γκουτζιούλης, Γ. Μακέδος

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

30. Επιδημιολογικά δεδομένα καισαρικής τομής.

Ι. Καλογιαννίδης, Σ. Μασούρα, Θ. Δαγκλής, Ν. Πράπας, Μ.

Γκουτζιούλης, Α. Μακέδος, A. Κούρτης, Γ. Μακέδος5

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

31 . Δερμοειδής κύστη ωοθήκης με αυξημένο CA 19-9:

Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Μακέδος Α., Πράπας Ν. , Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής Θ., Νικολαΐδου Χ.,

Μακέδος Γ..

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

32. Διαφορά βάρους μεταξύ διδύμων νεογνών και

περιγεννητικής έκβασης: Συγκριτική μελέτη μεταξύ διδύμων κυήσεων με IVF και με αυτόματη σύλληψη.

Μακέδος Α., Πράπας Ν., Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Χάιτας Γ.,

Μακέδος Γ.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

33 . Ενδομητριωσικό μόρφωμα, με ταχεία εξέλιξη, στην ουλή προηγηθείσας καισαρικής τομής: Περιγραφή περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Μακέδος Α., Πράπας Ν.,Καλογιαννίδης Ι., Μασουρίδου Ν.,Μακέδος Γ.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής&Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/05/09.

34. Αναδρομική μελέτη περιγεννητικής νοσηρότητας προώρων νεογνών.

Καλογιαννίδης Ι, Μαργιούλα-Σιάρμου Χ, Πετούσης Σ, Δαγκλής Θ, Μακέδος Α, Καρκανάκη Α, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.

35. Η μεταβολή του μητρικού βάρους κατά την κύηση σε σχέση με την ιθαγένεια, τον τόο και το φύλλο του εμβρύου.

Πούλιος Χ, Θεοδουλίδης Β,Δαγκλής Θ, Μασουρίδου Ν, Μακέδος Α, Κούρτης Α, Καλογιαννίδης Ι,Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2009.

36. Η μεταβολή των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης πρίν και μετά το πέρας του τοκετού.

Μαργιούλα-Σιάρκου Χ, Πετούσης Σ, Δαγκλής Θ, Μακέδος Α, Καλογιαννίδης Ι, Κούρτης Α, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2009.

37. Αντιμετώπιση τραχηλικής κύησης με χορήγηση μεθοτρεξάτης (ΜΤΧ). Παρουσίαση περιστατικού, ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Μαργιούλα-Σιάρκου Χ, Πετούσης Σ, Καλογιαννίδης Ι, Μακέδος Α, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

3ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδος.

38. Αυξημένα ποσοστά κλινικής κύησης με την προσθήκη αυξητικής ορμόνης (GH) στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε IVF: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Ε.Μ. Κολυμπιανάκης, X.A. Βενέτης, A. Μακέδος, Θ. Ταρλατζή, Κ. Τουλής,

Δ. Γουλής, Ε. Μπίλη, Β. Ταρλατζής

4Ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας- Στειρότητας, Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2010.

39. Η επίδραση της συγκέντρωσης οξυγόνου στην καλλιέργεια ανθρωπίνων εμβρύων: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

A.I. Μητσόλη, K. Λουτράδη, E. Κολυμπιανάκης, Χ. Βενέτης, Ν. Ταρλα-

τζή, Σ. Tριανταφυλλίδης, Σ. Μασουρίδου, Α. Μακέδος, Κ. Χατζημελετίου,

Λ. Ζεπειρίδης, Γ. Γκριμπίζης, Γ. Πάντος, Ε. Μπίλη, Β. Ταρλατζής.

4Ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας- Στειρότητας, Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2010.

40. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση συμπτωματικών κύστεων μήτρας σε ασθενή: περιγραφή περίπτωσης.

Γ. Πάντος, Α. Μακέδος, Κ. Διαμάντη, Ζ. Ντίνου, Δ. Μησιάκα, Β. Ταρλατζής

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Ιωάννινα, 13-15 Μαΐου 2011.

41.Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία vs υφολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία σε ασθενείς με ινομυώματα μήτρας: συγκρητική μελέτη.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Ιωάννινα, 13-15 Μαΐου 2011.

42. Η καλλιέργεια εμβρύων κάτω από συνθήκες χαμηλού οξυγόνου σχετίζεται με βελτιωμένη ποιότητα εμβρύων 3ης ημέρας: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

Μπράτκο Α, Νανά Π, Μιτσόλη Α, Κολυμπιανάκης Ε, Βενέτης Χ, Τριανταφυλλίδης Σ, Μασουρίδου Σ, Μακέδος Α, Χατζημελετίου Α, Τζαμτζόγλου Α, Ταρλατζής Β.

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2011.

43. Η χρήση της πεντοθάλης για αναισθησία κατά την λήψη ωαρίων συνσυάζεται με χαμηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης σε σύγκριση με την χορήγηση προποφόλης: τυχαιοποιημένη μελέτη.

Στυλοπούλου Μ.Ρ, Τάγα Π, Γκουτζιομήτρου Ε, Κολυμπιανάκης Ε, Βενέτης Χ, Μασουρίδου Σ, Μακέδος Α, Γκριμπίζης Γ, Παρλαπάνη Α, Χατζημελετίου Α, Μιτσόλη Α, Ταρλατζή Θ, Ταρλατζής ΒΚ.

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2011.

44. Επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεïνης και γ-γλουταμικής τρανσφεράσης στην παιδική παχυσαρκία.

Κ. Μακέδου, Α. Ζορμπά, Α. Μακέδος, Ε. Μοσχούς, Α. Κούρτη, Α. Μακέδου.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Ιωάννινα, 13-16 Οκτωβρίου 2010.

45. Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία vs υφολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία σε ασθενείς με ινομυωματώδη μήτρα.

Πάντος Γ, Αλμαλόγλου Κ, Μακέδος Α, Τσολακίδης Δ, Αθάνατος Δ, Σόρτσης Α, Ταρλατζής Β.

12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική&Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαïου 2012.

46. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάκτηση ωαρίων μετά από ωοθηκική διέγερση με FSH και GnRH ανταγωνιστές για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Μακέδος Α, Κολυμπιανάκης Ε, Κύρου Δ, Βενέτης Χ, Πάντος Γ, Ζεπειρίδης Λ, Θεοδωρίδης Θ, Χατζημελετίου Κ, Τζαμτζόγλου Α, Τοκμακίδου Α, Ταρλατζής Β.

12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική&Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαïου 2012.

47. Ο ρόλος της διαδερμικής χορήγησης τεστοστερόνης πριν τη διέγερση των ωοθηκών σε γυναίκες με πτωχή ωοθηκική απάντηση που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση: Μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Ι. Μπόσδου, Ε. Κολυμπιανάκης, Χ. Βενέτης, Κ. Νταφόπουλος, Λ. Ζεπειρίδης, Κ. Χατζημελετίου, Α. Μακέδος, Γ. Ανυφαντής, Χ. Μεσσήνη, Α. Δανιηλίδης, Α. Μητσόλη, Δ. Σαββαϊδου, Ι. Μεσσήνης, Β. Ταρλατζής

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31 Μαïου 2015.

48. Καθορισμός της βέλτιστης δοσολογίας της τριπτορελίνης για την επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (ΣΥΩ): Μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη 

Γ. Λαϊνάς, Ι. Μποσδού, Χ. Βενέτης, Ι. Σφοντούρης, Κ. Χατζημελετίου, Λ. Ζεπειρίδης, Α. Μακέδος, Α. Δανιηλίδης, Α. Μητσόλη, Τ. Λαϊνάς, Β. Ταρλατζής, Ε. Κολυμπιανάκης   

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31 Μαïου 2015.

49. Kολπικές λοιμώξεις σε γυναίκες που θα υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση: Αναδρομική μελέτη

Α. Μακέδος, Ε. Κολυμπιανάκης, Α. Καλπατσανίδης, Α. Μιτσόλη, Α. Χατζημελετίου, Λ. Ζεπειρίδης, Β. Ταρλατζής

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31 Μαïου 2015.

50. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο ενδομητρίου: Ανάλυση 10 περιπτώσεων 

Γ. Πάντος, Δ. Τσολακίδης, Α. Μακέδος, Β. Ταρλατζής

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31 Μαïου 2015.

51. Η έγκαιρη αφαίρεση λαπαροσκοπικά ξένων σωμάτων από προηγούμενες επεμβάσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση

Γ. Πάντος, Α. Μακέδος, Δ. Τσολακίδης, Ε. Κολτσίδα, Β. Ταρλατζής

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31 Μαïου 2015.

52. Δευτερεύουσα «τυφλή» ενδομήτρια κοιλότητα με λειτουργικό ενδομήτριο: Μη ταξινομήσιμη δυσπλασία της μήτρας (U6/C0/V0 κατά ESGE) – Παρουσίαση λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης

Α. Μακέδος, Γ. Πάντος, Σ. Μασουρίδου, Β. Ταρλατζής

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31 Μαïου 2015.

53.  Σχετίζεται η επίτευξη εγκυμοσύνης με τη συγκέντρωση της οιστραδιόλης (Ε2) στον ορό την ημέρα της χορήγησης hCG για την τελική ωρίμανση των ωαρίων σε φρέσκους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF/ICSI) στους οποίουςχρησιμοποιήθηκαν γοναδοτροπίνες και GnRH ανάλογα.

Καρατάσιου Γ, Κολυμπιανάκης Ε, Μπόσδου Ι, Βενέτης Χ, Ζεπειρίδης Λ, Χατζημελετίου Κ, Μακέδος Α, Ταρλατζή Θ, Μητσόλη Α, Σαββαίδου Δ, Ταρλατζής Β.

54. Ο ρόλος των ανδρογόνων στην ωοθηκική διέγερση των πτωχών απαντητριών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση: μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση.

Καρατάσιου Γ, Κολυμπιανάκης Ε, Μπόσδου Ι, Βενέτης Χ, Ζεπειρίδης Λ, Χατζημελετίου Κ, Μακέδος Α, Ταρλατζή Θ, Μητσόλη Α, Σαββαίδου Δ, Ταρλατζής Β.