ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1. Results on the treatment of uterine cervix cancer: ten years experience.

Papanikolaou A, Kalogiannidis I, Misailidou D, Goutzioulis M, Stamatopoulos P, Makedos A, Vatopoulou A, Makedos G.

Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(6):607-10.

 

2. Homocysteine, folic acid and B12 serum levels in pregnancy complicated with preeclampsia.

Makedos G, Papanicolaou A, Hitoglou A, Kalogiannidis I, Makedos A, Vrazioti V, Goutzioulis M.

Arch Gynecol Obstet. 2007 Feb;275(2):121-4. Epub 2006 Aug 29.

 

3. Pelvic lymphadenectomy as alternative to postoperative

radiotherapy in high risk early stage endometrial cancer.

Papanikolaou A, Kalogiannidis I, Goutzioulis M, Misailidou D, Makedos A, Vergote I, Makedos G.

Arch Gynecol Obstet. 2006 May;274(2):91-6. Epub 2006 Mar 4.

 

4. Immunohistochemical bcl-2 expression, p53 overexpression, PR and ER status in endometrial carcinoma and survival outcomes.

Kalogiannidis I, Bobos M, Papanikolaou A, Makedos A, Amplianitis I, Vergote I, Nenopoulou E, Makedos G.

Eur J Gynaecol Oncol. 2007;29(1):19-25.

 

5. Clear cell ovarian carcinoma following polymyositis diagnosis: a case report and review.

I. Kalogiannidis, A. Papanikolaou, I. Xanthakis, A. Makedos, N. Prapas.

Hippokratia. 2008 Jul;12(3):181-5.

 

6. Operative vaginal delivery in singleton term pregnancies:Short-term maternal and neonatal outcomes.

Prapas N, Kalogiannidis I, Masoura S, Diamanti E, Makedos A, Drossou D, Makedos G.

Hippokratia. 2009 Jan;13(1):41-5.

 

7. Serum C-reactive protein and homocysteine changes during hormonal therapy in women with polycystic ovary syndrome: a prospective, control-matched study.

Makedos A, Goulis D, Papanikolaou A, Panidis D.

Angiology. 2010 Aug;61(6):595-601.

 

8. Increased serum C-reactive protein levels in normal weight women with polycystic ovary syndrome.

Makedos A1, Goulis D G2, Arvanitidou M3, Mintziori G2, Papanikolaou A2, Makedou A1, Panidis D1 

Hippokratia, 15(4), 2011.

 

9. Meta-analysis of cardiovascular disease risk markers in women with polycystic ovary syndrome.

 

Toulis KA, Goulis DG, Mintziori G, Kintiraki E, Eukarpidis E, Mouratoglou SA, Pavlaki A, Stergianos S, Poulasouchidou M, Tzellos TG, Makedos A, Chourdakis M, Tarlatzis BC.

Hum Reprod Update. 2011 Nov-Dec;17(6):741-60. 

 

10. Diagnosis of peritoneal tuberculosis: random involvement of gynecologists.

Makedos A, Mandala E, Ilonidis G, Makedos G.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 Dec;159(2):482. No abstract available.

 

11. Symptomatic subserous multicystic uterus: Case report.

Pados G, Makedos A, Diamanti K, Ntinou Z, Zaramboukas T, Tarlatzis B.

JMIG. Accepted for publication November 2012. No abstract available.

 

12. Effect of short-term tibolone treatment on risk markers for cardiovascular disease in healthy postmenopausal women: A randomized-controlled study.

A. Traianos , D. Vavilis , A. Makedos , A. Karkanaki , K. Ravanos , N. Prapas , B.C. Tarlatzis .

Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. Accepted for publication December 2012.

 

13. Uterine manifestations of tuberous sclerosis complex as a random finding at laparoscopy.

Pados G, Makedos A, Tsolakidis D, Tarlatzis B.

Int J Gynaecol Obstet. 2013 Aug;122(2):156-7.

 

14. Corifollitropin alfa compared with follitropin beta in poor responders undergoing ICSI: a randomized controlled trial.

 

Kolibianakis EM, Venetis CA, Bosdou JK, Zepiridis L, Chatzimeletiou K, Makedos A, Masouridou S, Triantafillidis S, Mitsoli A, Tarlatzis BC

Hum Reprod. 2014 Dec 9. pii: deu301. [Epub ahead of print]

 

15. Is the time interval between HCG administration and oocyte retrieval associated with oocyte retrieval rate?

 

Bosdou JKKolibianakis EMVenetis CAZepiridis LChatzimeletiou KMakedos ATriantafyllidis SMasouridou SMitsoli ATarlatzis B.

Reprod Biomed Online. 2015 Aug 13. pii: S1472-6483(15)00383-1. doi: 10.1016/j.rbmo.2015.08.005. [Epub ahead of print]

 

16. Transdermal testosterone pretreatment in poor responders undergoing ICSI: a randomized clinical trial.

 

Bosdou JKVenetis CADafopoulos KZepiridis LChatzimeletiou KAnifandis GMitsoli AMakedos AMessinis IETarlatzis BCKolibianakis EM.

Hum Reprod. 2016 May;31(5):977-85.

17.  Prevalence of occult leiomyosarcomas and atypical leiomyomas after laparoscopic morcellation of leiomyomas in reproductive-age women.

Pados George, Tsolakidis Dimitrios, Theodoulidis Dimitris, Makedos Anastasios, Zarboukas Thomas, Tarlatzis Basil

Human Reproiduction 2017 Oct 1;32(10):2036-2041

18.  Classification and diagnosis of congenital malformations of the female genital
tract according to ESHRE/ESGE 

Anastasios Makedos, Grigoris Grimbizis

HJOG 2018, 17 (3), 53-60

19. Addition of procyanidine to semen preserves progressive sperm motility up to three hours of incubation

H Awaga, S Lymperi, J Bosdou, A Makedos, A Mitsoli, M Bazioti, D Savvaidou, D Goulis, K Chatzimeletiou, M Saleh, S Ahmed, G Grimbizis, B Tarlatzis, E Kolibianakis

Reprod Biol 2019 Sep; 19(3);255-260

20. Expression of genes that regulate follicle development and maturation during ovarian stimulation in poor responders

H Vaitsopoulou, E Kolibianakis, J Bosdou, E Neofytou, S Lymperi, A Makedos, D Savvaidou, K Chatzimeletiou, G Grimbizis, A Lambropoulos, B Tarlatzis

Reprod Biomed Online. 2021 Jan;42(1):248-259.

 

 

B . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1. Clinipathological study of Bcl-2 immunohistochemical expression in endometrioid adenocarcinoma.

Bobos M, Kalogiannidis I, Papanikolaou A, Makedos A, Makedos G,

Nenopoulou E.

 

2. Increased Serum C-Reactive Protein levels in normal weight women with Polycystic Ovary Syndrome.

Makedos A, Booth A, Arnaoutoglou C, Kalogiannidis I, Makedos G, Panidis D.

Transactions of the North of England Obstetrical and Gynaecological

Society, 2006 New Series, Volume 16.

 

3. Changes of serum C-reactive protein (CRP) and homocysteine levels in women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) during hormonal therapy.

Makedos A, Panidis D, Papanikolaou A, Hitoglou A, Kalogiannidis I,

Asteriadis C, Makedos G.

Human Reproduction, Volume 22, Supplement 1, 2007.

 

4. The role of pentothal for anesthesia during oocyte retrieval is associated with decreased pregnancy rates as compared to propofol: a randomized controlled trial.

E. Goutziomitrou, E.M. Kolybianakis, C.A. Venetis, S. Masouridou, A. Makedos, G. Grimbizis, A. Parlapani, K. Chatzimeletiou, A. Mitsoli, T.B. Tarlatzi, B.C. Tarlatzis.

Human Reproduction, Volume 26, Supplement 1 2011: Abstract Book.

 

5. Low oxygen embryos culture is associated with improved day 3 embryo quality: a prospective randomized controlled trial.

A. Mitsoli, E.M. Kolibianakis, K. Loutradi, C.A. Venetis, S. Triantafilidis, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, H. Bili, G. Pados, A. Tzamtzoglou, B.C. Tarlatzis.

Human Reproduction, Volume 26, Supplement 1 2011: Abstract Book.

 

6. Symtomatic subserous multicystic uterus: case presentation.

Pados G, Makedos A, Diamanti K, Ntinou Z, Misiaka D, Tarlatzis B.

Gynecological Surgery (2011) 8 (Suppl 1):S1-S225.

 

7.Short-term effects of tibolone on risk markers for metabolic syndrome in healthy postmenopausal women.

A. Traianos, D. Vavilis, N. Prapas, A. Karkanaki, A. Makedos, B. Tarlatzis.

Maturitas. Volume 71, Supplement 1 (2012).

 

8. Borderline tumors of the ovary: key hole surgery offers the key for their in time. 

 

G. Pados, S. Masouridou, D. Tsolakidis, A. Makedos, T. Zarampoukas, B. Tarlatzis.

Gynecol Surg (2012) 9 (Suppl 1):S1–S137.

 

9. Uterine manifestations of Bourneville’s disease: case report and video presentation.

G. Pados, A. Makedos, D. Tsolakidis, K. Almaloglou, B. Tarlatzis.

Gynecol Surg (2012) 9 (Suppl 1):S1–S137.

 

10. Triggering of final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF.

A. Makedos, E.M. Kolibianakis, C.A. Venetis, S. Masouridou, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Tzamtzoglou, D. Kyrou, T. Lainas, B.C. Tarlatzis.

Human Reproduction, Volume 28, number S1 June 2013.

 

11. LAPAROSCOPIC REMOVAL OF MISSING SURGICAL SWAB SIX MONTHS AFTER LAPAROTOMY 

 

Makedos Anastasios,  Pados George, Dimitrios Tsolakidis, Almaloglou Konstantinos, Tarlatzis Basil.

Gynecol Surg (2013) 10 (Suppl 1):S1–S151.

 

12. HISTOPATHOLOGIC EVALUATION OF SMOOTH MUSCLE TUMORS REMOVED LAPAROSCOPICALLY: OUR EXPERIENCE IN 10 YEARS.

 

Makedos Anastasios, Pados George, Almaloglou Konstantinos, Zaramboukas Thomas, Diamanti Konstantina, Ntinou Zaharoula, Konstadinidis Themistoklis, Tarlatzis Basil.

Gynecol Surg (2013) 10 (Suppl 1):S1–S151.

 

13. THE OBSTETRIC OUTCOME OF PATIENTS WITH UNICORNUATE UTERUS AND NON-COMMUNICATING RUDIMENTARY HORN (ESHRE/ESGE CLASS U4) REMOVED LAPAROSCOPICALLY: A CASE SERIES.

 

G. Pados, E. Koltsida, D. Tsolakidis, A. Makedos, B. Tarlatzis.

Gynecol Surg (2014) 11 (Suppl 1):S1-S358.

 

 

14. EARLY REMOVAL BY LAPAROSCOPY OF MISSING FOREIGN BODIES FROM PREVIOUS OPERATIONS IS THE KEY FOR SUCCESSFUL OUTCOME.

 

G. Pados, A. Makedos, D. Tsolakidis, E. Koltsida, B. Tarlatzis.

Gynecol Surg (2014) 11 (Suppl 1):S1-S358.

 

15. Does extending the time interval between human chorionic gonadotrophin administration and oocyte pick-up by two hours affectoocyte retrieval rate? – a randomized clinical trial

 

J.K. Bosdou, E.M. Kolibianakis, C.A. Venetis, A. Makedos, T.B. Tarlatzi,

K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, B.C. Tarlatzis.

Human Reproduction, Volume 29, Supp 1, 2014.

16. Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.

T.B. TarlatziE.M. KolibianakisJ.K. BosdouC.A. Venetis, A. Makedos, K. ChatzimeletiouL. ZepiridisG. LainasI. SfontourisT. LainasB.C. Tarlatzis

Fertility and Sterility. 09/2014; 102(3):e262-e263. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.07.894

17. Transdermal testosterone pre-treatment in poor responders undergoing ICSI: a randomized clinical trial

J. K. Bosdou1, E. M. Kolibianakis1, C. A. Venetis2, K. Dafopoulos3, L.

Zepiridis1, K. Chatzimeletiou1, A. Makedos1, G. Anifandis3, C. I. Messini3,

A. Daniilidis1, A. Mitsoli1, D. Savvaidou1, I. E. Messinis3, B. C. Tarlatzis1

Human Reproduction, Volume 30, Supp 1, 2015.

18. The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte

maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial

G. T. Lainas1, J. K. Bosdou1, C. A. Venetis2, I. A. Sfontouris3, K. Chatzimeletiou1, L. Zepiridis1, A. Makedos1, A. Daniilidis1, A. Mitsoli1,

D. Savvaidou1, T. G. Lainas3, B. C. Tarlatzis1, E. M. Kolibianakis1

Human Reproduction, Volume 30, Supp 1, 2015.

 

19. Blind Secondary Uterine Cavity with Functional Endometrium: an Unclassified Case (U6 C0 V0).

A. Makedos, G. Pados, S. Masouridou, B. Tarlatzis

Gynecol Surg (2015) 12 (Suppl 1): S1–S494

20. GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles.

T. Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas,

B. Tarlatzis, E. Kolibianakis

Human Reproduction, Volume 31, Supp 1 2016

21. Laparoscopic management of an eight centimetre fibroid of the round ligament mimicking pelvic mass of unknown origin.

Anastasios Makedos, George Pados

Gynecol Surg(2016)13 (Suppl 1):S1-S453

22. Androgen receptor (AR) Mrna expression is positively associated with live birth in women undergoing in-vitro fertilization independently of the type of ovarian response.

C Vaitsopoulou, E Kolybianakis, E Neofytou, A. Makedos, M Malandri, A Kalpatsanidis, J Bosdou, D Sabbaidou, K Chatzimeletiou, A Lambropoulos, G Grimbizis, B Tarlatzis

Human Reproduction, Vol 33, Supp 1, 2018.

 

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1. Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου;

Ε. Δρίζης, Ν. Πράπας, Α. Παπανικολάου, Α. Μακέδος, Χ. Χρυσοχοϊδης,

Γ. Μακέδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ τομ. 3

τευχ.3 σελ. 239-244, 2004.

 

2. Η σημασία της ομοκυστεϊνης στην εγκυμοσύνη.

Α. Παπανικολάου, Α. Μακέδος, Γ. Μακέδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ τομ. 37(1): 37-42, 2005.

 

3. Συγκριτική μελέτη σικυουλκίας και εμβρυουλκίας. Επιπτώσεις στη μητρική και νεογνική νοσηρότητα.

Ν. Πράπας, Ι. Καλογιαννίδης, Ε. Διαμαντή, Ε. Καραγιαννίδου, Α. Παπανικολάου, Α. Μακέδος, Β. Δρόσου-Αγακίδου, Γ. Μακέδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ τομ. 4

τευχ. 1. σελ. 59-66, 2005.

 

4. Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών: επιπλοκή προς εξαφάνιση.

Α. Μακέδος, Γ. Γκριμπίζης.

Ιατρικά Νέα Κύπρου. Τεύχος 42, σελ 12-13.

Ανασκόπηση των τελευταίων βιβλιογραφικών δεδομένων.

 

                    Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1. Προγνωστική σημασία της υπερηχογραφικής εξέτασης του ουροποιητικού συστήματος του εμβρύου.

Καρκανάκη Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Τραϊανός Β, Μακέδος Α.

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής, Τόμος 32, Τεύχος 3, 2005.

 

 

2. Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών.

Καρκανάκη Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Τραϊανός Β, Μακέδος Α.

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής, Τόμος 32, Τεύχος 3, 2005.

 

 

3. Περιγεννητική νοσηρότητα και επιπλοκές κατά την κύηση και τον τοκετό σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών.

Μασούρα Σ, Καλογιαννίδης Γ, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Γκουτζιούλης Μ,

Κυριακίδης Θ, Κούρτης Α, Μακέδος Γ.

Aristotle University Medical Journal, Volume 34, Supplement, May

2007.

 

4. Συγκριτική μελέτη σικυουλκίας-εμβρυουλκίας: μητρική και νεογνική νοσηρότητα (αναδρομή 7/ετίας).

Καλογιαννίδης Ι, Μασούρα Σ, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Γκουτζιούλης Μ,

Ψικάκος Γ, Τραϊανός Α, Μακέδος Γ.

Aristotle University Medical Journal, Volume 34, Supplement, May

2007.

 

5. PTEN expression and survival in patients with endometrial cancer.

Kalogiannidis I, Bobos M, Papanikolaou A, Makedos A, Nenopoulou E.

Archives of Hellenic Pathology, Volume 21, Supplement, 2007.

 

 

6. Συγκριτική μελέτη επιπέδων Ομοκυστεΐνης, Βιταμίνης Β12 και φολικού οξέος σε παιδιά με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος.

Μακέδου Κ, Παπαγεωργίου Γ, Κούρτης Α, Μακέδος Α, Μπουφίδου Α,

Χίτογλου Α.

Ελληνική Ιατρική, Τόμος 73, Συμπληρωματικό Τεύχος, 2007.

 

7. Αναδρομική μελέτη περιγεννητικής νοσηρότητας προώρων νεογνών.

Καλογιαννίδης Ι, Μαργιούλα-Σιάρμου Χ, Πετούσης Σ, Δαγκλής Θ, Μακέδος Α, Καρκανάκη Α, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία. Τόμος 4, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009.

 

8. Η μεταβολή του μητρικού βάρους κατά την κύηση σε σχέση με την ιθαγένεια, τον τόο και το φύλλο του εμβρύου.

Πούλιος Χ, Θεοδουλίδης Β,Δαγκλής Θ, Μασουρίδου Ν, Μακέδος Α, Κούρτης Α, Καλογιαννίδης Ι,Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

Aristotle University Medical Journal, Volume 36, Supplement, April

2009.

 

9. Η μεταβολή των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης πρίν και μετά το πέρας του τοκετού.

Μαργιούλα-Σιάρκου Χ, Πετούσης Σ, Δαγκλής Θ, Μακέδος Α, Καλογιαννίδης Ι, Κούρτης Α, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.

Aristotle University Medical Journal, Volume 36, Supplement, April

2007.

 

10. Επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεïνης και γ-γλουταμικής τρανσφεράσης στην παιδική παχυσαρκία.

Κ. Μακέδου, Α. Ζορμπά, Α. Μακέδος, Ε. Μοσχούς, Α. Κούρτη, Α. Μακέδου.

Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Volume 1, No1, September-December 2010.

 

11. Ο ρόλος της διαδερμικής χορήγησης τεστοστερόνης πριν τη διέγερση των ωοθηκών σε γυναίκες με πτωχή ωοθηκική απάντηση που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση: Μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Ι. Μπόσδου, Ε. Κολυμπιανάκης, Χ. Βενέτης, Κ. Νταφόπουλος, Λ. Ζεπειρίδης, Κ. Χατζημελετίου, Α. Μακέδος, Γ. Ανυφαντής, Χ. Μεσσήνη, Α. Δανιηλίδης, Α. Μητσόλη, Δ. Σαββαϊδου, Ι. Μεσσήνης, Β. Ταρλατζής

HJOG, Volume 15, Supplement 1, May 2015.

 

12. Καθορισμός της βέλτιστης δοσολογίας της τριπτορελίνης για την επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (ΣΥΩ): Μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη 

Γ. Λαϊνάς, Ι. Μποσδού, Χ. Βενέτης, Ι. Σφοντούρης, Κ. Χατζημελετίου, Λ. Ζεπειρίδης, Α. Μακέδος, Α. Δανιηλίδης, Α. Μητσόλη, Τ. Λαϊνάς, Β. Ταρλατζής, Ε. Κολυμπιανάκης   

HJOG, Volume 15, Supplement 1, May 2015.

 

13. Kολπικές λοιμώξεις σε γυναίκες που θα υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση: Αναδρομική μελέτη

Α. Μακέδος, Ε. Κολυμπιανάκης, Α. Καλπατσανίδης, Α. Μιτσόλη, Α. Χατζημελετίου, Λ. Ζεπειρίδης, Β. Ταρλατζής

HJOG, Volume 15, Supplement 1, May 2015.

 

14. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο ενδομητρίου: Ανάλυση 10 περιπτώσεων 

Γ. Πάντος, Δ. Τσολακίδης, Α. Μακέδος, Β. Ταρλατζής

HJOG, Volume 15, Supplement 1, May 2015.

 

15. Η έγκαιρη αφαίρεση λαπαροσκοπικά ξένων σωμάτων από προηγούμενες επεμβάσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση

Γ. Πάντος, Α. Μακέδος, Δ. Τσολακίδης, Ε. Κολτσίδα, Β. Ταρλατζής

HJOG, Volume 15, Supplement 1, May 2015.

 

16. Δευτερεύουσα «τυφλή» ενδομήτρια κοιλότητα με λειτουργικό ενδομήτριο: Μη ταξινομήσιμη δυσπλασία της μήτρας (U6/C0/V0 κατά ESGE) – Παρουσίαση λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης

Α. Μακέδος, Γ. Πάντος, Σ. Μασουρίδου, Β. Ταρλατζής

HJOG, Volume 15, Supplement 1, May 2015.